Redlands Roper Club Results

Team Blue (42.357) beat Team Red (43.54)

Team BlueTime
Dasari52
Meena N.42
Narayanan37
Yuvraj45
Pratusha41
Reeva42
Seena60
Anjana47
Kamal32
Venu30
Swarna52
Venkat34
Shriya35
Anushree44
Team RedTime
Mamta45
Ragini56
D41
Balwinder40
Shalu47
Shikha54
Mamta45
Vivek48
Rajesh29
Jay29
Asish45